TM-AGENCY ®

Známková a patentová kancelář, (pod ochrannou známkou TM-AGENCY ®) v osobě Doc. Ing. Jindřicha Špačka, CSc., evropského patentového zástupce a zástupce EUIPO pro ochranné známky EU a průmyslové vzory EU, zastupuje své klienty zejména v České republice před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), u Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví WIPO.

Rovněž zajišťuje ochranu v zahraničí prostřednictvím tamních patentových zástupců v příslušných státech.

Mám zájem

Poskytujeme následující služby:

Rešerše

 • Před podáním přihlášky ochranné známky národní nebo mezinárodní je žádoucí vyhotovit rešerši na základě záznamů získaných z dostupných databází. Tato rešerše je zaměřena na ochranné známky, které jsou shodné nebo podobné se zvažovanou ochrannou známkou a které byly přihlášeny a zapsány již dříve a to pro shodné nebo podobné výrobky či služby.

  Výsledkem šetření je rešeršní zpráva, která přihlašovateli slouží jako informace, na jejímž základě lze usuzovat nakolik bude řízení o zápisu jím přihlašované ochranné známky úspěšné.

  Tuto službu poskytujeme na základě požadavku klienta.

 • Tuto službu poskytujeme na základě požadavku klienta, který uvažuje o přihlášce průmyslového vzoru EU (RCD).

  Tuto službu vám nabízíme.

 • Patent jako veřejná listina vydaná Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze nebo některým národním či mezinárodním patentovým úřadem poskytuje právní ochranu na vynález po dobu až 20 let (pokud jsou spláceny udržovací poplatky), a to na území, pro něž byl příslušným úřadem vydán. Každý patent má kromě svého původce (autora) majitele, kterému přísluší po uvedenou dobu na vymezeném území výlučné právo k využití patentu. O patent v České republice se žádá podáním přihlášky vynálezu u Úřadu průmyslového vlastnictví. Za určitých podmínek lze z podané patentové přihlášky odbočit na přihlášku užitného vzoru se zachováním práva přednosti. 

  (Zpracováno s využitím podkladů z webu Komory patentových zástupců)

  Rešerše částečně vylučuje možnost, že přihláška vynálezu bude zamítnuta na základě zjištění, že stejné řešení již bylo přihlášeno dříve jiným subjektem.

  Tuto službu vám nabízíme.

 • PATENT NA VYNÁLEZ
  Patent jako veřejná listina vydaná Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze nebo některým národním či mezinárodním patentovým úřadem poskytuje právní ochranu na vynález po dobu až 20 let (pokud jsou spláceny udržovací poplatky), a to na území, pro které byl příslušným úřadem vydán. Každý patent má kromě svého původce (autora) majitele, jemuž přísluší po uvedenou dobu na vymezeném území výlučné právo k využití patentu. O patent v České republice se žádá podáním přihlášky vynálezu u Úřadu průmyslového vlastnictví. Za určitých podmínek lze z podané patentové přihlášky odbočit na přihlášku užitného vzoru se zachováním práva přednosti.
  Vynálezem je vyřešení technického problému, které je ve srovnání se světovým stavem techniky nové (celosvětově), je výsledkem vynálezecké činnosti (obsahuje tzv. vynálezecký krok, pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze známého stavu techniky) a je průmyslově využitelné.
  Přihláška vynálezu musí splňovat náležitosti formální a obsahové. Sestává z žádosti o udělení patentu na vynález, z popisu dosavadního stavu techniky s uvedením jeho nevýhod, z instruktivního popisu řešení podle vynálezu, zpravidla doplněného technickými nákresy, grafy, vzorci, sekvencemi, z patentových nároků a z anotace. Podání přihlášky vynálezu je zpoplatněno. Přihláška se podává ve všech státech, ve kterých potenciální majitel patentu požaduje ochranu. Mezinárodní ochranu vynálezu lze zajistit mezinárodní přihláškou patentu s využitím Patent Cooperation Treaty (PCT) nebo evropskou patentovou přihláškou s využitím European Patent Convention (EPC), podávanou u Evropského patentového úřadu v Mnichově. Zastupovat přihlašovatele před tímto Úřadem mohou jen kvalifikovaní zástupciTuto službu vám nabízíme.


  UŽITNÝ VZOR
  je v praxi nazýván "malý patent". Jde o ochranu technického řešení, které nemusí dosahovat technické úrovně vynálezu. Požaduje se však, aby řešení bylo nové, aby přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti a bylo průmyslově využitelné. Užitným vzorem nelze chránit výrobní postupy. Mezinárodní ochranu poskytuje užitným vzorům podle Pařížské úmluvy asi 40 států, a to na základě přihlášky, kterou lze podat i s využitím PCT (viz heslo Vynález). Tuto službu vám nabízíme.

  PRŮMYSLOVÝ VZOR
  Průmyslový vzor, obecně někdy také nazývaný vkusový vzor (design), je vnější vzhledová úprava výrobku, která je nová, průmyslově využitelná a má charakter estetický, nikoliv výlučně funkční. Novost zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví podle přihlášky, kterou podrobuje průzkumu formálnímu i věcnému. Ochrana začíná zápisem průmyslového vzoru do rejstříku, o němž vydává Úřad osvědčení. Mezinárodní ochrana je založena na podobných principech jako u Ochranných známek. Lze ji zajistit přihláškou u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě, podávanou prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Ochranu v EU lze zajistit průmyslovým vzorem Evropské unie, o jehož zápis se žádá přihláškou u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante, podanou buď přímo tomuto Úřadu nebo prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V řízení o průmyslovém vzoru Společenství mohou zastupovat přihlašovatele jen kvalifikovaní zástupci. Tuto službu vám nabízíme.

  OCHRANNÁ ZNÁMKA
  Ochranná známka (trademark) je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou, tvarem výrobku nebo kombinací těchto prvků, které je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby stejného druhu pocházející od různých podnikatelů a zapsané v rejstříku ochranných známek. O zápis se žádá přihláškou u Úřadu průmyslového vlastnictví, který posuzuje zápisnou způsobilost známky, především zda je známka distinktivní (rozlišitelná), není pro spotřebitelskou veřejnost klamavá a zda nemůže spotřebitele uvádět v omyl pokud jde o povahu, jakost a původ výrobku nebo služby. Vyloučena ze zápisu jsou označení, která nemohou být graficky znázorněna (zvuková), označení tvořená geografickými názvy, označení druhů, množství, jakosti (puncovní značky) apod.
  Ochranné známky všeobecně známé, které jsou světově vžité, takže mají vžitou rozlišovací způsobilost, jsou chráněny v každém státě i bez zápisu, pokud jsou v něm notoricky známé. Zapsaná ochranná známka může být označena symbolem R v kroužku, popřípadě doprovozena odkazem "Registered Trade Mark".
  O mezinárodní ochranu známky se žádá přihláškou podanou prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví v Ženevě. Ochranu v EU lze zajistit ochrannou známkou Evropské unie (EUTM), o jejíž zápis se žádá přihláškou u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante. V řízení o ochranné známce Evropské unie mohou zastupovat přihlašovatele jen kvalifikovaní zástupci.  Tuto službu vám nabízíme.

Vypracování a podání přihlášek

 • Vypracování a podání národní přihlášky ochranné známky je možno, na základě požadavku a souhlasu klienta, vyřídit bez vzájemného osobního jednání.

  Po obdržení zprávy od klienta, po telefonu nebo prostřednictvím zde nabízeného mailového formuláře, se s klientem spojíme za účelem zjištění podrobností včetně jeho informování o předpokládaných nákladech a o podrobnostech správního řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Pokud klient projeví vážný zájem je mu zaslán formulář plné moci. Pokud přistoupí na nabídku rešerše, tato je provedena a doručena klientovi. V případě kladného výsledku rešerše, na základě požadavku klienta, je přistoupeno k realizaci přihlášky. K tomu od klienta je třeba doručit mailem znění ochranné známky nebo logo (přihlašovanou ochrannou známku) a v listinné podobě vyplněnou a podepsanou plnou moc. S klientem je průběžně komunikováno po celou dobu řízení o zápisu ochranné známky.

  Tuto službu vám nabízíme.

 • Vypracování a podání mezinárodní přihlášky ochranné známky 

  Přihláška mezinárodní ochranné známky se zpravidla podává v případech, kdy kromě národní ochranné známky pro ČR klient požaduje i ochrannou známku (OZ) i v několika dalších zemích, včetně zemí mimo Evropu.

  Podmínkou podání mezinárodní OZ je podání národní OZ pro ČR (viz níže):

  Po obdržení zprávy od klienta, po telefonu nebo prostřednictvím zde nabízeného mailového formuláře, se s klientem spojíme za účelem zjištění podrobností včetně jeho informování o předpokládaných nákladech a o podrobnostech správního řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Pokud klient projeví vážný zájem je mu zaslán formulář plné moci. Pokud přistoupí na nabídku rešerše, tato je provedena a doručena klientovi. V případě kladného výsledku rešerše, na základě požadavku klienta, je přistoupeno k realizaci přihlášky. K tomu od klienta je třeba doručit mailem znění ochranné známky nebo logo (přihlašovanou ochrannou známku) a v listinné podobě vyplněnou a podepsanou plnou moc. S klientem je průběžně komunikováno po celou dobu řízení o zápisu ochranné známky.

  O podrobnostech spojených s mezinárodní ochrannou známkou je klient informován buď při osobním jednání nebo formou mailové komunikace.

  Tuto službu vám nabízíme.

 • Vypracování a podání přihlášky ochranné známky Evropské unie (ve zkratce EUTM) 

  Přihláška ochranné známky Evropské unie respektive ochranná známka Evropské unie (dále jen EUTM) poskytuje ochranu pro všechny země EU, a to na základě podání jedné přihlášky. Projednání náležitostí a podrobností spojených s přihláškou EUTM je obdobné jako u přihlášky národní nebo mezinárodní OZ (viz níže):

  Po obdržení zprávy od klienta, po telefonu nebo prostřednictvím zde nabízeného mailového formuláře, se s klientem spojíme za účelem zjištění podrobností včetně jeho informování o předpokládaných nákladech a o podrobnostech správního řízení před ÚŘADEM EVROPSKÉ UNIE PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ (ve zkratce EUIPO). Pokud klient projeví vážný zájem je mu zaslán formulář plné moci pro EUIPO. Pokud přistoupí na nabídku rešerše, tato je provedena a doručena klientovi. V případě kladného výsledku rešerše, na základě požadavku klienta, je přistoupeno k realizaci přihlášky. K tomu od klienta je třeba doručit mailem znění ochranné známky nebo logo (přihlašovanou ochrannou známku) a v listinné podobě vyplněnou a podepsanou plnou moc. S klientem je průběžně komunikováno po celou dobu řízení o zápisu ochranné známky.

  O podrobnostech spojených s ochrannou známkou Evropské unie (EUTM) je klient informován buď při osobním jednání nebo formou mailové komunikace.

  Tuto službu vám nabízíme.

 • Vypracování a podání přihlášky vynálezu s žádostí o udělení patentu se děje na základě požadavku klienta. S klientem je osobně jednáno, jsou probrány podrobnosti technického řešení vynálezu jakož i náklady na požadovanou ochranu (platba patentovému zástupci, správní poplatky a očekávané další případné náklady), jakož i součinnost klienta při realizaci přihlášky (například dodání podkladů, vyhotovení obrázků atp.).

  Pokud je s klientem dosaženo shody, klient vystaví patentovému zástupci plnou moc a je přistoupeno k realizaci přihlášky vynálezu dle dohodnutých podmínek. Po podání přihlášky vynálezu na Úřad a po podání žádosti o úplný průzkum, je klient průběžně o nových skutečnostech řízení informován. V případě požadavku Úřadu na vyjádření k jednotlivým částem přihlášky obrací se patentový zástupce na klienta se žádostí o technickou součinnost. Po udělení patentu a po zaplacení poplatku je klientovi zasláno osvědčení o udělení patentu.  

   Tuto službu vám nabízíme.

   

 • Vypracování a podání přihlášky užitného vzoru se děje na základě požadavku klienta. S klientem je osobně jednáno, jsou probrány podrobnosti technického řešení jakož i náklady na požadovanou ochranu (platba patentovému zástupci, správní poplatky a očekávané další případné náklady), jakož i součinnost klienta při realizaci přihlášky (například dodání podkladů, vyhotovení obrázků atp.).

  Pokud je s klientem dosaženo shody, klient vystaví patentovému zástupci plnou moc a je přistoupeno k realizaci přihlášky užitného vzoru dle dohodnutých podmínek. Po podání přihlášky užitného vzoru na Úřad je klient průběžně o nových skutečnostech řízení informován a po zápisu užitného vzoru do rejstříku užitných vzorů je klientovi zasláno osvědčení o zápisu (certifikát).

  Tuto službu vám nabízíme. 

 • Tuto službu vám nabízíme.

 • Tuto službu vám nabízíme.

Zastoupení u institucí

 • Zastupování klienta před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a před Evropským patentovým úřadem (EPO) se děje po dohodě s klientem a na základě jím vystavené plné moci.

  Podrobnosti je třeba řešit osobním jednáním s patentovým zástupcem.

  Tuto službu vám nabízíme.

 • Tuto službu vám nabízíme.

 • Tuto službu vám nabízíme.

Zařizování náležitostí

 • Tuto službu vám nabízíme.

Zpracování smluv

 • Tuto službu vám nabízíme.

Sledování

 • Na základě požadavku klienta je poskytována služba měsíčního sledování klientem určených, aktuálně zveřejněných, přihlášek ochranných známek (OZ) platných v ČR případně i v jiných zájmových zemích. Jedná se o přihlášky národních OZ v ČR, přihlášek ochranných známek EU (EUTM) a přihlášek mezinárodních OZ.

  Podrobnosti o sledovaných přihláškách jakož i úplaty za tyto služby se stanoví dohodou s klientem.

  Tuto službu vám nabízíme.

 

Úvodní informaci (konzultaci) poskytujeme bezplatně.